Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Informacje podstawowe

cash rebate

Informacje podstawowe

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. „zachęt”, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowalnych. Środki przeznaczone na wspieranie produkcji audiowizualnej pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa i są rozdzielane w ciągu roku aż do ich wyczerpania. Co najmniej 10% z rocznego budżetu przeznaczone jest na wsparcie produkcji animowanych. Obsługą systemu zajmuje się Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali - fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Zwrot dostępny jest dla produkcji polskich oraz międzynarodowych koprodukcji i usług świadczonych dla zagranicznych produkcji (tzw. serwisy). Obowiązuje kulturowy test kwalifikacyjny oraz progi minimalnych wydatków. Obowiązują limity na projekt i wnioskodawcę. Aby aplikować o wsparcie wymagany jest polski partner lub rejestracja podmiotu w Polsce. Nie obowiązują terminy zgłoszeń, wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do wyczerpania puli na dany rok. Wsparcie finansowe wypłacane jest po przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego z produkcji lub etapu prac objętych wsparciem.

Wnioski składa się w języku polskim. Ze względów technicznych tymczasowo przyjmowane będą wnioski o Certyfikat oraz Wsparcie finansowe bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać zgodnie z ustaloną reprezentacją w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem oraz dostarczyć najpóźniej w kolejnym dniu roboczym do Sekretariatu Działu Produkcji Filmowej PISF (pok. nr 37) lub wysłać pocztą pod adres ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z dopiskiem „SEKRETARIAT DZIAŁU PRODUKCJI, POK. 37”.

Kto może aplikować / Beneficjenci:

1. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego albo podmiotem świadczącym usługę na rzecz produkcji audiowizualnej, który:

a) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) był producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego lub świadczył usługę na rzecz produkcji audiowizualnej w odniesieniu do co najmniej jednego utworu audiowizualnego, który był dystrybuowany w kinach, nadany w TV / VoD lub prezentowany na festiwalu akredytowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmów (FIAPF), lub zatrudnia osobę odpowiedzialną za produkcję audiowizualną, która posiada takowe doświadczenie;

c) przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe zawarł umowę o koprodukcję utworu audiowizualnego na terytorium Polski lub umowę o świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej na terytorium Polski; 

d) spełnia wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej.

2. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego albo koproducentem utworu audiowizualnego, który ma siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku gdy spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada oddział na terytorium Polski; 

b) przedmiotem wsparcia finansowego jest utwór audiowizualny produkowany przez ten oddział;

c) polski oddział musi spełniać warunki dotyczące polskiego przedsiębiorcy określone powyżej w punktach 1.b, 1.c, 1d.

3. Wsparcie finansowe może być przyznane podmiotowi świadczącemu usługę na rzecz produkcji audiowizualnej wyłącznie w sytuacji, gdy producent utworu audiowizualnego ani żaden z koproducentów utworu audiowizualnego nie ma siedziby na terytorium Polski.

Jakie produkcje się kwalifikują:

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali - fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Otrzymanie wsparcia uwarunkowane jest spełnieniem kryteriów dotyczących minimalnych planowanych czasów trwania utworów audiowizualnych oraz przekroczeniem wartości polskich kosztów kwalifikowalnych zdefiniowanych w poniższej tabeli.

Rodzaj produkcji Rodzaj umowy Min. czas trwania Wydatki - kwota do przekroczenia (pln)
Film fabularny koprodukcja 70 min. 2 500 000 (w 2019)
3 000 000 (w 2020)
4 000 000 (od 2021)
usługa 1 000 000
Serial fabularny koprodukcja 40 min. / odc. 1 000 000 / odc.
usługa 1 000 000 / sezon
Film dokumentalny koprodukcja 40 min. 300 000
usługa 300 000
Serial dokumentalny koprodukcja 150 min. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 300 000 / sezon
Film animowany koprodukcja 60 min. 1 000 000
usługa 500 000
Serial animowany koprodukcja 50 min. / 10 odc. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 500 000 / sezon


Jak aplikować:

1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość pozyskania nieobowiązkowego certyfikatu poświadczającego, że projekt kwalifikuje się do uzyskania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych w Polsce. Certyfikat nie gwarantuje przyznania środków, jest wydawany w ciągu maksymalnie 28 dni od złożenia wniosku oraz jest ważny przez 4 lata. Wnioski o certyfikat można składać przez cały rok.

2. Wniosek o wsparcie:
- składa się w terminie od 6 do 2 miesięcy przed rozpoczęciem prac objętych wsparciem;
- składając wniosek należy mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu audiowizualnego;
- opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 0,05% wartości szacowanego wsparcia finansowego, nie więcej niż 1000 PLN;
- PISF rozpatruje wniosek w przeciągu 28 dni kalendarzowych.

Test kwalifikacyjny:

Obowiązuje test kwalifikacyjny, który posługuje się następującymi kryteriami:

 • wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego;
 • lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski;
 • realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski;
 • udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców, ekip i usługodawców;
 • wykorzystanie polskiej infrastruktury filmowej.

Jak otrzymać zwrot:

 • maksymalne wsparcie jednego projektu wynosi 15 milionów złotych;
 • maksymalne wsparcie dla jednego Wnioskodawcy w ciągu roku wynosi 20 milionów złotych;
 • polskie koszty kwalifikowalne nie mogą przekraczać 80% całkowitego budżetu utworu;
 • na jeden utwór przydzielana jest jedna kwota wsparcia i nie można w późniejszym czasie aplikować o jej uzupełnienie;
 • maksymalny udział środków publicznych wraz z kwotą wsparcia nie może przekroczyć:

  Koprodukcja krajowa 50%
  Koprodukcja międzynarodowa (UE, EFTA) 60%
  Utwór trudny, z ograniczonymi walorami komercyjnymi i skierowany do dzieci poniżej 12 lat 70%
  Utwór trudny, z ograniczonymi walorami komercyjnymi i promujący polskie dziedzictwo historyczne lub kulturowe na świecie, którego koszty kwalifikowalne przewyższają dwukrotnie minimalne wymagane koszty kwalifikowalne 70%

Koszty podlegające zwrotowi:

Zwrotowi podlegają polskie koszty kwalifikowalne w tym:

1. Uzasadnione i niezbędne koszty:

 • przygotowania do produkcji powstałe w ramach poszukiwania pozastudyjnych lokalizacji produkcji audiowizualnej;
 • realizacji produkcji audiowizualnej;
 • scenografii i kostiumów;
 • pozyskania sprzętu technicznego służącego do produkcji audiowizualnej;
 • podroży, zakwaterowania i wyżywienia;
 • montażu i postprodukcji;
 • produkcji animacji i efektów specjalnych;
 • związane z zaangażowaniem osób do produkcji utworu audiowizualnego, włącznie z podatkami dochodowymi oraz składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • praw i licencji do muzyki oraz materiałów archiwalnych wykorzystywanych w produkcji audiowizualnej;
 • produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu audiowizualnego osobom
 • niepełnosprawnym, w tym audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

2. Koszty towarów i usług nabytych od przedsiębiorców z siedzibą lub oddziałem w Polsce oraz koszty towarów i usług, w tym wynajem lub dzierżawa infrastruktury technicznej, nabywanych lub świadczonych w Polsce.

3. Honoraria, wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz twórców i ekipy:

a) na podstawie umów innych niż umowa o pracę - jeżeli są objęte obowiązkiem podatkowym w rozumieniu przepisów podatkowych i mieszczą się w katalogu określonym w art. 54 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

b) na podstawie umów o pracę - jeżeli obejmują koszty pracy pracowników przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie finansowe lub jego koproducentów, lub ich podwykonawców, którzy są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3).

Koszty niepodlegające zwrotowi

Polskie koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku od towarów i usług oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez producentów lub koproducentów, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją audiowizualną lub świadczeniem usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, będącą przedmiotem wsparcia finansowego.

Uproszczony schemat wnioskowania o zwrot części kosztów

Do pobrania:

Kontakt:

incentives@pisf.pl, tel. +48 22 10 26 434, 22 10 26 473

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie