Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Raport

Raport

I. W celu złożenia Raportu w ciągu 60 dni od zakończenia okresu prac objętych wsparciem należy przygotować:

1. Formularz RAPORT_NrUmowy_PLIK1_Data (.xlsm) (wersja z dn. 19.02.2020, dla systemu Windows), do którego wpisuje się aktualne w dniu złożenia raportu dane m.in.

  • informacje o firmie Beneficjenta
  • informacje określające utwór audiowizualny będący przedmiotem wsparcia
  • informacje wskazujące producentów lub koproducentów utworu
  • test kwalifikacyjny z uzasadnieniem
  • harmonogram produkcji audiowizualnej
  • skrócony opis przebiegu poszczególnych etapów prac objętych wsparciem
  • lista obsady
  • lista ekipy

2. Wykaz dokumentów potwierdzających PKK – RAPORT_NrUmowy_PLIK2_Data sporządzony w układzie pozycji kosztorysu będącego załącznikiem do umowy o wsparcie finansowe, przygotowany według poniższych instrukcji:

3. Strukturę finansowania RAPORT_NrUmowy_STRUKTURA_Data (.xlsx) (wersja z dn.19.02.2020, dla systemu Windows), aktualną w dniu składania raportu.

4. Oświadczenie o środkach publicznych RAPORT_NrUmowy_POMOCPUBL_Data (.xlsx).

5. Kopie dokumentów  wraz z opisem, które potwierdzają:

a) poniesienie kosztów nabycia towarów lub usług stanowiących polskie koszty kwalifikowalne, w szczególności kopie faktur, rachunków oraz potwierdzeń zapłaty za towary lub usługi;

b) dokonanie zapłaty honorariów, wynagrodzeń i innych świadczeń stanowiących koszty pracy osób zaangażowanych do produkcji audiowizualnej w okresie trwania produkcji audiowizualnej, w szczególności kopie umów zawartych z osobami fizycznymi (umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) wraz z rachunkami i listami płac, a także kopie potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji tych umów wraz potwierdzeniami zapłaty PIT i składek ZUS;

Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub załączonym pełnomocnictwem i ułożone w kolejności zgodnie z wykazem z pkt 2.

II. Instrukcja składania Raportu

1. Wypełnione formularze (pkt.1,2,3,4) należy wydrukować, podpisać zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub załączonym do Raportu pełnomocnictwem.

2. Raport w postaci wydrukowanych formularzy (pkt.1,2,3,4)  oraz kopii dokumentów (pkt.5) należy złożyć w formie papierowej do Sekretariatu Działu Produkcji PISF (pok. nr 37) lub wysłać pocztą na adres:

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Leona Kruczkowskiego 2,
00-412 Warszawa,
z dopiskiem „RAPORT ZACHĘTY. SEKRETARIAT DZIAŁU PRODUKCJI, POK. 37”.

3. O dacie złożenia Raportu decyduje data jego rejestracji w Sekretariacie. Instytut poinformuje Beneficjenta o dacie rejestracji Raportu.

4. Pliki: RAPORT_NrUmowy_PLIK1_Data, RAPORT_NrUmowy_PLIK2_Data, RAPORT_NrUmowy_STRUKTURA_Data, RAPORT_NrUmowy_POMOCPUBL_Data należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .xls/.xlsx na adres e-mail: raport.zachety@pisf.pl w dniu składania Raportu.

III. Proces weryfikacji Raportu

1. Instytut dokona weryfikacji w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia Raportu.

2. Instytut weryfikuje Raport i ustala, czy:

a) Raport spełnia wymogi, o których mowa w Art.25 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

b) w teście kwalifikacyjnym wypełnionym w oparciu o dane aktualne w chwili przedstawienia Raportu uzyskano co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania;

c) prace objęte wsparciem finansowym zostały zrealizowane zgodnie z umową o wsparcie finansowe;

d) opinia ekonomiczno-finansowa o Raporcie wskazuje, że przedstawione w tym Raporcie koszty stanowią polskie koszty kwalifikowalne (PKK).

3. Instytut pisemnie informuje Beneficjenta o dniu zakończenia weryfikacji i jej wyniku, drogą pocztową na wskazany w Raporcie adres korespondencyjny.

4. Jeżeli wynik weryfikacji jest pozytywny Instytut wydaje  oświadczenie o zaakceptowaniu Raportu wraz z informacją określającą ostateczną wysokość kwoty wsparcia, podlegającej zwolnieniu z rachunku powierniczego.

5. W przypadku prowadzenia przez Instytut kontroli termin określony w punkcie III.1 biegnie od dnia zakończenia kontroli.

IV. Inne

Niezależnie od złożenia Raportu Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich innych obowiązków wynikających z umowy wsparcia.

UWAGA!
Przed złożeniem Raportu należy upewnić się, że:

1. Wszystkie koszty deklarowane jako polskie koszty kwalifikowalne (PKK) zostały zapłacone.

2. Wszystkie polskie koszty kwalifikowalne zostały poniesione w okresie prac objętych wsparciem.

3. Aktualna struktura finansowania projektu jest zgodna z umową wsparcia, a ewentualne jej zmiany zostały wprowadzone aneksem do umowy.

4. Jeżeli nastąpiła zmiana statusu prawnego Beneficjenta to Instytut został o tym poinformowany.

5. Załączone są wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

6. Wszystkie dokumenty są podpisane i w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez osoby uprawnione zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub zgodnie z dołączonym do Raportu pełnomocnictwem.

Wszystkie pliki do pobrania:

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie