Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Wnioski

Instrukcja aplikowania

Wniosek o certyfikat

O certyfikat można wnioskować w dowolnym momencie w roku.

W celu uzyskania certyfikatu należy:

1. Zarejestrować się na stronie wnioski.pisf.pl
2. Wypełnić wniosek, który zawiera między innymi:

 • nazwę firmy, dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy, określenie gatunku i rodzaju utworu, jego twórców
 • szacunkową wysokość wsparcia finansowego
 • scenariusz utworu

Wzór wniosku o certyfikat

3. Wypełnić test kwalifikacyjny, który jest załącznikiem do wniosku i zawiera informacje, czy utwór:

 • wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy
 • lokalizuje akcję na terytorium Polski
 • jest produkowany na terytorium Polski
 • zapewnia udział w produkcji audiowizualnej polskich pracowników, współpracowników lub podmiotów świadczących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej
 • zapewnia udział polskiej infrastruktury filmowej

Wzór testu kwalifikacyjnego

4. Utwór audiowizualny w teście kwalifikacyjnym musi uzyskać co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania
5. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 28 dni od dnia złożenia.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Instytut wydaje certyfikat ważny przez 4 lata.

Tryb przyznawania i rozliczania wsparcia

Wniosek o wsparcie można złożyć niezależnie od posiadania certyfikatu. Wniosek składa się w terminie od 6 do 2 miesięcy przed rozpoczęciem prac objętych wsparciem. Termin 2 miesięcy kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada dniu początkowemu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Oznacza to, że jeżeli wniosek składany jest 1 kwietnia, prace można rozpocząć najwcześniej 1 czerwca.

W momencie jego złożenia, Wnioskodawca musi mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu. 

Potwierdzeniem finansowania są takie dokumenty, jak podpisane umowy koprodukcyjne lub potwierdzenia salda środków na rachunku bankowym wnioskodawcy. Może to być wyciąg z konta lub potwierdzenie bankowe o stanie środków lub o wysokości dostępnego limitu debetowego na koncie. Jeżeli saldo wyrażone jest opisowo, np. „kwota 6-cyfrowa”, przyjmuje się najniższą możliwą wartość, czyli 100 000 PLN.

Potwierdzeniem finansowania nie są promesy, listy intencyjne, potwierdzenie obrotów na koncie.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w danym roku.

W celu uzyskania wsparcia należy:

 1. Zarejestrować się i wypełnić wniosek na stronie wnioski.pisf.pl, który zawiera dane Wnioskodawcy i koproducentów oraz szczegółowe informacje dotyczące utworu audiowizualnego wraz z liczbą punktów uzyskanych w teście kwalifikacyjnym wraz z załącznikami.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że:

 1. Prace objęte wsparciem (punkt 6 we wniosku on-line) zaczynają się w terminie od 2 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku.
 2. Wypełniony został formularz "Wykaz dokumentów potwierdzających finansowanie budżetu produkcji". W formularzu należy wypisać wszystkie dokumenty, które potwierdzają 75% finansowania produkcji, niezależnie od informacji zawartych w Planie Finansowania.
 3. Dokumenty potwierdzają 75 % finansowania budżetu całkowitego utworu.
 4. Wszystkie dokumenty wraz z wydrukowanym wnioskiem podpisane są przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją w KRS lub zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.
 5. Załączone są wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 6. Dokumenty rejestrowe zawierają KRS, NIP, REGON.

Wnioski zawierające błędy lub braki zostaną zweryfikowane negatywnie. Przed złożeniem wniosku można konsultować się z pracownikami Instytutu.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia

2. Wnioskodawca wnosi opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,05% wartości szacowanego wsparcia, nie więcej jednak, niż 1000 PLN, na rachunek bankowy Instytutu o nr 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać „opłata za wniosek z dnia/tytuł filmu/serialu/nazwa wnioskodawcy”.

3. W przypadku wyczerpania środków na dany rok, Instytut pisemnie informuje o nierozpatrzeniu wniosku i zwraca poniesioną opłatę. Instytut publikuje listę złożonych wniosków oraz tworzy listę rezerwową wniosków, które zostaną rozpatrzone, jeśli pojawią się dodatkowe środki, np. jeden z Wnioskodawców zrezygnuje ze wsparcia.

4. Wniosek rozpatrywany jest przez Instytut w ciągu 28 dni od dnia złożenia.

a) W przypadku braków lub błędów formalnych, Instytut zwraca Wniosek z informacją o brakach i możliwością ponownego złożenia wniosku.

b) W przypadku, gdy Instytut stwierdzi nieadekwatność kosztorysu do założeń realizacyjnych i scenariusza, Instytut przedstawia Wnioskodawcy uwagi do kosztorysu oraz wzywa do jego poprawy w terminie 14 dni od wezwania. W razie braku takiej poprawy, Instytut w ciągu 14 dni ustala maksymalną wysokość danego rodzaju kosztu kwalifikowalnego. W takich przypadkach termin rozpatrywania wniosku biegnie od dnia złożenia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanego kosztorysu albo dnia przedstawienia przez Instytut maksymalnej wysokości rodzaju kosztu kwalifikowalnego.

5. W terminie 28 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia finansowego, Instytut zawiera z Wnioskodawcą (Beneficjentem) umowę o wsparcie finansowe.

6. Beneficjent zawiera umowę o rachunek powierniczy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Instytut przelewa określone w umowie środki na konto powiernicze założone przez Beneficjenta.

8. Rozpoczęcie prac następuje w terminie określonym w umowie. Jeżeli nie zostaną one rozpoczęte w terminie 3 miesięcy od tej daty, Instytut może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy, Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek dotyczący tego utworu tylko raz.

9. Polskie koszty kwalifikowalne należy ponieść w okresie prac objętych wsparciem wskazanym w harmonogramie . Zgodnie z Ustawą prace należy rozpocząć nie wcześniej niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

10. Po zakończeniu prac objętych wsparciem, Beneficjent przedstawia Raport końcowy wraz z załącznikami. Raport zawiera m. in. aktualny test kwalifikacyjny i wykaz wszystkich polskich kosztów kwalifikowalnych.

11. Instytut w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia weryfikacji Raportu może prowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy prace realizowane są terminowo. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Instytutu, lub firmy audytorskie z listy ustalonej przez Instytut. W przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje obowiązków wynikających z ustawy lub umowy, Dyrektor Instytutu wydaje zalecenia pokontrolne w celu usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.

12. Kontrola może weryfikować również, czy informacje zawarte w złożonym Raporcie i załącznikach są rzetelne. W tym przypadku termin weryfikacji Raportu biegnie od dnia zakończenia kontroli, która nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.

13. Instytut weryfikuje złożony Raport w ciągu 90 dni i ustala, czy prace objęte wsparciem zostały zrealizowane zgodnie z umową, a opinia ekonomiczno-finansowa wskazuje, że przedstawione w raporcie koszty stanowią polskie koszty kwalifikowalne.

14. Opinia ekonomiczno-finansowa przygotowywana jest przez firmę audytorską z listy ustalonej przez Instytut.

15. Dyrektor Instytutu pisemnie informuje Beneficjenta o dniu zakończenia weryfikacji i jej wyniku.

16. Jeżeli Raport zawiera błędy lub braki, Instytut wzywa Beneficjenta do ich usunięcia.

17. Pozytywnie zweryfikowany Raport skutkuje zwolnieniem przez Instytut środków na rachunku powierniczym.


ZŁÓŻ WNIOSEK 

Numer rachunku bankowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na który należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe: 75 1130 1017 0020 1234 1320 0013. Przelew należy opisać: „opłata za wniosek z dnia/tytuł filmu/serialu/nazwa wnioskodawcy”.

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie